پول وسرمایه
پول وسرمایه
کارگر ساده جهت کار در کارگاه